top of page

Kontaktuj nás

Adresa nadácie:

Nadácia Miroslava Šatana

Brezová 482/7

SK- 956 21 Jacovce

Zapísaná v registri nadácií MV SR pod registračným číslom 203/Na-2002/672

IČO:37 867 687

V zastúpení: Emil Šatan-správca nadácie

Bankové spojenie: 

IBAN: SK15 0200 0000 0016 5415 4257

 

Projekt Lomničania-Lomničanom pre Nadáciu Miroslava Šatana organizuje:

Roman Rataj

Jilemnického 373/132

SK- 059 52 Veľká Lomnica


info@lomnicania-lomnicanom.com

Tel:+421 911906947

Kontaktovaním Nadácie Miroslava Šatana so sídlom Brezová 482/7, SK 956 21 Jacovce, IČO: 37 867 687 (ďalej len "prevádzkovateľ") jedným z uvedených spôsobov nám ako dotknutá osoba dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty alebo číslo telefónu. Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vybavenia podnetu a zaslania odpovede k Vami vznesenému podnetu v súlade čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“). Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľovi projektu Lomničania -Lomničanom a Nadácii Miroslava Šatana. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva vyplývajúce z tohto nariadenia. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to informovaním prevádzkovateľa na e-mailovú adresu  info@lomnicania-lomnicanom.com, inak zanikne po uplynutí 6 mesiacov po vybavení Vášho podnetu a Vaše dáta budú vymazané. Osobné údaje budú poskytnuté alebo sprístupnené tretím stranám a príjemcom iba na základe osobitných predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní a na účely IT servisu.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv, ktoré mi ako dotknutej osobe vyplývajú (právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod.). Ako dotknutá osoba ďalej beriem na vedomie, že informácie o svojich právach v súlade s čl. 13 GDPR mám kedykoľvek k dispozícii v priestoroch prevádzkovateľa alebo na webovej stránke prevádzkovateľa https://www.lomnicania-lomnicanom.com/dokumnety

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne. Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním horeuvedených osobných údajov.

Vaša správa bola úspešne odoslaná

Charitatívny koncert 

máj 2024
VSTUPENKY

KONCERT presunutý na 2024!!!

bottom of page